Nota bene: dit is het jaarverslag van de Stichting Bureau Commissie mer, die ook de taken van de Ecologische Autoriteit ondersteunt. 

Jaarverslag 2023: Grote opgaven vergen goed doordachte keuzes en brede milieublik

Nederland staat voor grote opgaven: 900.000 nieuwe woningen, de voorbereiding op klimaatverandering en het klimaatneutraal maken van onze energievoorziening, de mobiliteit en de industrie. Plus het verduurzamen van ons grondstoffengebruik en meer vlieg- en oefenruimte voor Defensie. En dat allemaal met oog voor gezondheid, duurzaam herstel van de kwaliteit van water, bodem, natuur én behoud van ons waardevolle landschap.

In 2023 sorteerde de Commissie voor op de per 1 januari 2024 ingevoerde Omgevingswet, die veel hierboven genoemde thema’s bundelt. De al meer dan 35 jaar gevestigde werkwijze van de milieueffectrapportage is meeverhuisd naar de Omgevingswet. Het instrument heeft zich bewezen als een effectief onderdeel van begrijpelijke, betrouwbare en betrokken besluitvorming. De Commissie ziet het als een belangrijke opdracht om de aandacht voor natuur, milieu, gezondheid en omgevingskwaliteit in beleid te blijven benadrukken.

Voor het eerst bestrijkt dit jaarverslag ook het werkveld van de Ecologische Autoriteit. De organisatie die in 2022 een thuis vond bij de Commissie mer, beoordeelde 63 natuurdoelanalyses van Natura 2000-gebieden in 2023. Onafhankelijk en onpartijdig toetste de organisatie de staat van de natuur, en de onderbouwing van maatregelen om (verdere) verslechtering tegen te gaan. Hiermee kunnen provincies en het Rijk gefundeerde keuzes maken. 

Wat ons internationaal werk betreft startte in 2023 een nieuw tienjarenprogramma. In meerdere landen in Afrika deden we aan capaciteitsontwikkeling. In Zuidoost Azië lag de nadruk op onafhankelijke adviezen. Een onderwerp dat sterk opkwam in 2023, is mer voor de mijnbouw. We werken hier nauw samen met het Intergovernmental Forum on Mining (IGF). Ook waterstofproductie in Mauritanië was een onderwerp. Zowel mijnbouw als waterstof spelen (ook) een belangrijke rol bij de energietransitie in Nederland. Buiten het mer-programma begonnen we in 2023 met onze eerste Duurzaamheidsanalyse.

Financieel jaarverslag 2023 inclusief WNT

Eerdere jaarverslagen:


Financieel jaarverslag 2022 inclusief WNT