5133
In dit advies kijkt de Ecologische Autoriteit vanuit haar taakstelling naar het functioneren van de natuurdoelanalyse (NDA) als instrument. Het advies is gebaseerd op de eerste 70 getoetste NDA’s, veldbezoeken aan deze gebieden en opgetekende observaties tijdens gesprekken met vertegenwoordigers van het ministerie van LNV, provincies, beheerders, waterbeheerders, kennisinstellingen, diverse maatschappelijke en agrarische organisaties en eigen deskundigen. Dit advies van de Ecologische Autoriteit gaat, op basis van de reeds beoordeelde NDA’s, juist nadrukkelijk in op de huidige stand van zaken in de Nederlandse stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en de te nemen, urgent noodzakelijke maatregelen.

Door de hoofdbevindingen uit deze adviezen en de observaties te bundelen, te delen en inhoudelijke en procesmatige aanbevelingen te doen, geeft de Ecologische Autoriteit invulling aan haar brede taak. Zo wil de Ecologische Autoriteit een constructieve bijdrage leveren aan het weer gezond en robuust maken van beschermde natuur in Nederland en daarmee ook bijdragen aan het oplossen van een groot en urgent maatschappelijk probleem.

Hoofdpunten uit het advies

De NDA’s bevestigen dat het ondanks de aanzienlijke beheerinspanningen binnen de gebieden slecht gaat met de stikstofgevoelige Nederlandse natuur. De hoofdconclusie is dat onverwijld gestart moet én kan worden met door natuurdoelanalyses geborgde maatregelen én aanvullende maatregelen voor natuurherstel in en rond natuurgebieden.


De Ecologische Autoriteit heeft drie adviezen voor verbetering van de NDA’s:
  1. Versterk en verbreed de NDA als fundament voor goede besluitvorming en gebiedsontwikkeling.
  2. Zie de natuur en haar omgeving als één geheel. Neem ook maatregelen rond de gebieden.
  3. Integreer de NDA in de beleidscycli van gebiedsprogramma’s én beheerplannen.

De Ecologische Autoriteit heeft daarnaast vijf adviezen voor een effectieve 
samenwerking en aanpak van natuurherstel:
  1. Maak doelen en verplichtingen duidelijk én concreet.
  2. Investeer in monitoring en gericht onderzoek naar natuurherstel.
  3. Benut alle kansen voor samenhangende doelen voor natuur, water en klimaat.
  4. Neem regie als één overheid.
  5. Borg een langjarige, consistente en betrouwbare aanpak.

Overige gegevens

Samenstelling laatste werkgroep

prof. dr. Rien Aerts
dr. Wilfried ten Brinke
dr. Casper Cusell
dr. Roy van Grunsven
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Willemijn Smal (secretaris)
ir. Harry Webers (voorzitter)

Regio: Landelijk


Natura 2000-gebied: Alle Natura 2000-gebieden


Landschapstype: Alle landschapstypes


Natuurtype: Alle natuurtypes