5130
Het Natura 2000-gebied Rijntakken omvat 4 deelgebieden:
  1. Uiterwaarden IJssel,
  2. Uiterwaarden Neder-Rijn,
  3. Geldersche Poort en
  4. Waal.
De deelgebieden zijn landschappelijk anders. Door een ander stroomsnelheid, een ander landschap dat de verschillende zijtakken doorsnijden. Rijntakken is aangewezen voor vele verschillende habitats en soorten. De oude nevengeulen langs deze rivieren zijn een thuishaven voor moerasvogels en kamsalamanders. Bevers en reigers herinneren aan het moerasbos dat hier ooit was. En over de oeverwallen ligt een tapijt van bloemrijk grasland, waar ganzen graag pleisteren. 

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit werkt op dit moment aan haar advies over de Natuurdoelanalyse.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Gelderland (voortouwnemer)

Samenstelling werkgroep

dr. Wilfried ten Brinke
prof. dr. ir. Hans Mommaas (voorzitter)
ing. Celine Roodhart
prof. dr. Lisette de Senerpont Domis
drs. Willemijn Smal (secretaris)
drs. Jan van der Winden

Regio: Gelderland, Overijssel, Utrecht


Natura 2000-gebied: Rijntakken


Landschapstype: Cultuurlandschap, Rivierenlandschap


Natuurtype: N01 Grootschalige, dynamische natuur, N02 Rivieren, N03 Beken en bronnen, N10 Vochtige schraalgraslanden, N11 Droge schraalgraslanden