5057
Het Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske is een laagveengebied waar kranswierwateren, vochtige heiden, ruigeten en zomen, veenmosritelanden en hoogveenbossen voorkomen. Ook is het gebied als beschermd leefgebied bittervoorn, kleine modderkruiper, rivierdonderpad, meervleermuis en Noordse woelmuis. Om de natuur in stand te houden en te beschermen heeft de provincie Noord-Holland een natuurdoelanalyse opgesteld en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies te geven.

Hoofdpunten uit het advies

Uit de Natuurdoelanalyse blijkt dat de natuur daar onder druk staat. Het natuurgebied is sterk verweven met landbouwgronden waar mest gebruikt wordt en waar de waterpeilen op de landbouw zijn afgestemd. Een slechte waterkwaliteit en een te grote drooglegging van de natuur is het gevolg. Ook is sprake van te veel stikstof wat leidt tot verzuring en vermesting.

De Ecologische Autoriteit ziet dat er al verschillende (beheer)maatregelen genomen worden, maar ook dat nieuwe, aanvullende maatregelen nodig zijn om verslechtering te voorkomen, en voor voldoende herstel van de natuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van het watersysteem door het ontvlechten van natuur en landbouw, het terugdringen van de stikstofdepositie en het optimaliseren van het huidige beheer.

De Ecologische Autoriteit adviseert de natuurdoelanalyse te verbeteren met aanvullende informatie zodat goede besluiten genomen kunnen worden in het gebiedsprogramma. Tegelijk moet niet gewacht worden met maatregelen tot alle kennis compleet is. Een aantal knelpunten en oorzaken is duidelijk. De Ecologische Autoriteit adviseert om daar nu al tot actie over te gaan.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Noord-Holland (voortouwnemer)
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Overige betrokken partijen

Landschap Noord-Holland
Recreatie Noord-Holland
Staatsbosbeheer

Samenstelling laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
dr. Geert Draaijers (secretaris)
dr. Annemieke Kooijman
ir. Harry Webers (voorzitter)
drs. Jan van der Winden

Regio: Noord-Holland


Natura 2000-gebied: Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske


Landschapstype: Laagveen- en zeekleilandschap


Natuurtype: N05 Moerassen, N06 Voedselarme venen en vochtige heiden, N10 Vochtige schraalgraslanden, N14 Vochtige bossen