5027
De Biesbosch was eeuwenlang een uitgestrekt zoetwatergetijdengebied, dat in Europa nauwelijks zijn weerga kende. Ontstaan in het begin van de vijftiende eeuw, tijdens de beruchte Sint- Elizabethsvloed, werd het gebied lange tijd gekenmerkt door verraderlijke wilgenvloedbossen, afgewisseld met kale zand- en slikplaten, rietgorzen en biezenvelden, maar door de uitvoering van de Deltawerken heeft de Biesbosch veel van zijn allure moeten prijsgeven. Na de afsluiting van het Volkerak in 1960 en het Haringvliet in 1970 viel het getij terug van gemiddeld 2 meter naar enkele decimeters. Het gebied bestaat uit drie delen: de Sliedrechtse en Dortsche Biesbosch ten noorden van de Merwede en de Brabantse Biesbosch ten zuiden ervan. 

Hoofdpunten uit het advies

Uit de natuurdoelanalyse Biesbosch blijkt dat diverse doelsoorten onder druk staan. Dat komt door gebrek aan dynamiek in combinatie met andere drukfactoren zoals slechte waterkwaliteit, gebiedsvreemde soorten die andere soorten overwoekeren en recreatie. Tegelijk ziet de Ecologische Autoriteit goede kansen voor de Biesbosch: met aanvullende maatregelen die meer ruimte geven en die de dynamiek verhogen kunnen veel natuurdoelen binnen bereik komen, die nu niet gehaald worden.

In de Biesbosch worden al goede maatregelen genomen en staan deze ook gepland, maar de Ecologische Autoriteit mist nog belangrijke natuurinformatie. Met name een preciezer inzicht in het landschapsecologische systeem en informatie over de gevolgen van verdroging, stikstofdepositie, inspoeling van meststoffen en versnippering ontbreekt nog. Ook is nadere concrete uitwerking nodig voor de omvang en de locatie van de maatregelen. Tegelijk moet niet gewacht worden met maatregelen tot alle kennis compleet is. Een aantal knelpunten en oorzaken is duidelijk. De Ecologische Autoriteit adviseert om daar nu al tot actie over te gaan.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Noord-Brabant (voortouwnemer)
Provincie Zuid-Holland
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Rivierenland

Overige betrokken partijen

Staatsbosbeheer

Samenstelling laatste werkgroep

dr. Wilfried ten Brinke
drs. Marieke van Rhijn (voorzitter)
ing. Celine Roodhart
prof. dr. Lisette de Senerpont Domis
drs. Willemijn Smal (secretaris)
drs. Jan van der Winden

Regio: Noord-Brabant, Zuid-Holland


Natura 2000-gebied: De Biesbosch


Landschapstype: Duin- en kustlandschap, Grote zoete wateren, Rivierenlandschap


Natuurtype: N01 Grootschalige, dynamische natuur, N02 Rivieren