5026
De Oeffelter Meent is gelegen op een grofzandige oeverwal van een vroegere rivierloop in de uiterwaard van de Maas, mede ontstaan door menselijk handelen. Het gebied wordt doorsneden door een gekanaliseerde beek, de Oeffeltsche Raam, die ter plaatse in de Maas uitmondt. Het omvat een aantal hobbelige graslandpercelen. Dit microreliëf en de overgangen naar meer kleihoudende bodems toe hebben een gevarieerde vegetatie doen ontstaan. Op de zomerdijken komt een aan kalkarme bodem gebonden vorm van stroomdalgrasland voor, die in ons land slechts een beperkte verspreiding heeft. Op voedselrijkere en mogelijk iets vaker overstroomde delen komen glanshaverhooilanden voor. Op de laagste delen en op de voormalige puinstortplaats zijn overstromingsgraslanden en ruigtevegetaties aanwezig. 
 

Hoofdpunten uit het advies

Uit de natuurdoelanalyse blijkt dat de natuur in de Oeffelter Meent onder druk staat. Zo is in het gebied te zien dat mossen en grassen bijzondere (bloeiende) plantensoorten verdringen. De bodem is in kwaliteit achteruitgegaan door belasting met stikstof en het gebrek aan aanvoer van vers zand door bij overstromingen en een te hoge stikstofdepositie. De NDA beschrijft daarom terecht dat maatregelen om de stikstofbelasting terug te dringen nodig zijn. Oeffelter Meent heeft ook te maken met verschillende andere ‘drukfactoren’ zoals droogte, versnippering van natuur en een geiïsoleerde ligging.

De NDA beschrijft veel maatregelen die kunnen helpen de natuur in en rond het gebied te versterken, en door verbindingen aan te leggen met natuur in de omgeving, zoals andere populaties van de kamsalamander. De Ecologische Autoriteit geeft handvatten om dit nog beter te doen - zodat het halen van de natuurdoelen dichterbij komt - met slimmer beheer, met ontwikkeling van natuur in en om het gebied en door verbinding met Natuur Netwerk Brabant. Met die informatie wordt duidelijk aan welke knoppen de provincie kan of moet draaien om de beschermde natuur van de Oeffelter Meent te herstellen.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Noord-Brabant (voortouwnemer)

Overige betrokken partijen

Staatsbosbeheer

Samenstelling laatste werkgroep

dr. Wilfried ten Brinke
drs. Marieke van Rhijn (voorzitter)
ing. Celine Roodhart
prof. dr. Lisette de Senerpont Domis
drs. Willemijn Smal (secretaris)
drs. Jan van der Winden

Regio: Noord-Brabant


Natura 2000-gebied: Oeffelter Meent


Landschapstype: Rivierenlandschap


Natuurtype: N02 Rivieren, N10 Vochtige schraalgraslanden, N11 Droge schraalgraslanden, N12 Rijke graslanden en akkers