5019
Het Groote Gat is een voormalige kreek, met vochtige en zoute graslanden, rietkragen en struweel. Het Natura 2000-gebied ligt in de gemeente Sluis, in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Het gebied is onder andere beschermd vanwege de plant ‘kruipend moerasscherm’. Om de natuur in het Natura 2000-gebied in stand te houden en te herstellen heeft de provincie Zeeland een natuurdoelanalyse opgesteld en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies te geven.

Hoofdpunten uit het advies

Uit de natuurdoelanalyse blijkt dat de natuur in het Groote Gat onder druk staat. Er is sprake van een slechte waterkwaliteit. Er zijn daarom maatregelen nodig die de kwaliteit verbeteren. Daarnaast moet het gras korter gehouden worden. Dat kan door er vaker paarden te laten grazen, of ganzen. Kruipend moerasscherm profiteert daarvan. Verder moet het gebied vaker onder water komen te staan.

In het Groote Gat worden al goede maatregelen genomen, maar de Ecologische Autoriteit mist nog belangrijke natuurinformatie. Zo is preciezer inzicht nodig in het systeem: hoe gaat het met de bodem en het water in het gebied, wat is de rol van stikstof? Met die informatie wordt duidelijk aan welke knoppen de provincie nog meer kan of moet draaien.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Zeeland (voortouwnemer)

Overige betrokken partijen

Het Zeeuwse Landschap

Samenstelling laatste werkgroep

dr. Casper Cusell
mr. Roel Sillevis Smitt (secretaris)
Marja van der Tas (voorzitter)
Sander Terlouw, MSc.

Regio: Zeeland


Natura 2000-gebied: Groote Gat


Landschapstype: Laagveen- en zeekleilandschap


Natuurtype: N04 Stilstaande wateren, N05 Moerassen, N12 Rijke graslanden en akkers