5003
Het Natura 2000-gebied Maasduinen ligt in de gemeenten Venlo, Bergen en Gennep, ingeklemd tussen de Maas en de Duitse grens. Het gebied maakt onderdeel uit van het Nationale Park de Maasduinen. Het hele gebied valt onder de Habitatrichtlijn en voor het grootste deel ook onder de Vogelrichtlijn. Om de natuur in stand te houden en te herstellen heeft de provincie Limburg een Natuurdoelanalyse opgesteld voor dit Natura 2000-gebied en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies te geven.

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit waardeert de poging die is gedaan om de natuursituatie voor het Natura 2000-gebied Maasduinen in beeld te brengen. Uit de natuurdoelanalyse voor de Maasduinen blijkt dat de natuur in het gebied de afgelopen periode achteruit is gegaan, overbelast is met stikstof en dat sprake is van verdroging. Toch ziet de Ecologische Autoriteit dat de natuurdoelanalyse niet alle informatie bevat die nodig is om straks het gebiedsprogramma voor Limburg op te stellen.
 
Uit de natuurdoelanalyse blijkt bijvoorbeeld niet hoe het landschapsecologische systeem – het systeem waarin bodem, water, lucht (stikstof), planten en dieren met elkaar samenhangen – in en rondom de Maasduinen werkt. Integraal inzicht op systeemniveau is nodig om te weten aan welke knoppen kan worden gedraaid om de problemen in het gebied op te lossen. Op die manier kan voor het gebiedsprogramma een maatregelenpakket worden ontworpen waarmee de Natura 2000-doelen kunnen worden gehaald en verdere verslechtering van de natuur kan worden voorkomen.
 
De Ecologische Autoriteit ziet echter ook dat de natuur in de Maasduinen niet kan wachten op het gebiedsprogramma en dat er nu al maatregelen moeten worden genomen om verdere verslechtering tegen te gaan, zoals het verlagen van de stikstofdepositie, tegengaan van verdroging en het voortzetten van het reguliere natuurbeheer.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Limburg (voortouwnemer)
Gemeente Bergen (L.)

Overige betrokken partijen

Limburgs Landschap
Staatsbosbeheer

Samenstelling werkgroep

dr. Emiel Brouwer
ir. Annemie Burger (voorzitter)
dr. Henk Everts
mr. Lotte Geense (secretaris)
prof. dr. Ab Grootjans
dr. Roy van Grunsven

Regio: Limburg


Natura 2000-gebied: Maasduinen


Landschapstype: Droog zandlandschap, Rivierenlandschap


Natuurtype: N04 Stilstaande wateren, N06 Voedselarme venen en vochtige heiden, N07 Droge heiden, N11 Droge schraalgraslanden, N12 Rijke graslanden en akkers, N14 Vochtige bossen, N15 Droge bossen