5000
Een natuurdoelanalyse voor elk Natura 2000-gebied is het uitgangspunt voor herstelmaatregelen van de natuur, staat in het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de samenwerkende provincies stelden de handreiking op, die de leidraad is voor het opstellen van deze natuurdoelanalyses.

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit vindt dat de handreiking ‘behoorlijk compleet en praktijkgericht’ is. De handreiking leest als een stappenplan en verwijst duidelijk naar vindplaatsen van informatie die gebiedsbeheerders nodig hebben. Toch ziet de autoriteit het risico dat wordt afgeweken van minimale informatie die nodig is voor een goede een natuurdoelanalyse. ‘Als de handreiking duidelijke conclusies en vervolgstappen eist, komen meer en betere maatregelen in beeld om de natuur te herstellen. Herstel van bodem, water en lucht voor een gezonde natuur moeten daarbij centraal staan’, zegt voorzitter Marieke van Rhijn van de werkgroep van de Ecologische Autoriteit. Ze vervolgt: ‘Met de huidige handreiking lopen gebiedsbeheerders de kans dat er uiteindelijk geen volwaardige natuurdoelanalyse opgesteld wordt’.

De Ecologische Autoriteit ziet overigens wel dat natuurverbetering hoog op de agenda staat. Dat is ook nodig, om natuur niet te laten verdwijnen. Van Rhijn: ‘Uit de natuurdoelanalyses moet heel duidelijk blijken welke maatregelen snel genomen moeten worden, veel natuur kan niet meer wachten totdat alle informatie perfect is. Van veel maatregelen kan nu al goed onderbouwd worden dat ze echt nodig zijn’.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (opdrachtgever)
Samenwerkende provincies

Samenstelling werkgroep

prof. dr. Chris Backes
dr. Paul Bodelier
drs. Allard van Leerdam
drs. Marieke van Rhijn (voorzitter)
prof. dr. Henk Siepel
drs. Willemijn Smal (secretaris)
dr. ir. Nina Smits

Regio: Landelijk


Natura 2000-gebied: Alle Natura 2000-gebieden