wadden leuk

De natuur in de Duinen van Ameland en Schiermonnikoog verslechtert doordat er te weinig zandverstuivingen zijn en juist een teveel aan stikstof. Bovendien is het gebied te droog. De provincie Friesland moet snel maatregelen nemen om deze problemen te verhelpen en de duinen er weer bovenop te krijgen, schrijft de Ecologische Autoriteit in haar advies.

De bijzondere natuurgebieden Duinen Ameland en Duinen Schiermonnikoog zijn op regionaal, nationaal en Europees niveau beschermd. Naast verschillende duintypes met hun kenmerkende planten en dieren, komen er onder andere moerassen, vennen, bossen en heiden voor. In de duinen broeden ook veel beschermde vogelsoorten, zoals de tapuit. Van nature zijn er veel zandverstuivingen in de duinen. Als de wind uit de richting van de zee en het strand komt, waait er bovendien veel kalkrijk zand mee de duinen in. Maar doordat er weinig open plekken meer zijn, is er weinig ruimte voor winddynamiek die leidt tot verstuivingen.

Ook door andere problemen staat de natuur op beide eilanden onder druk. Dat komt door een teveel aan stikstof, dat zorgt voor verzuring en vermesting van de bodem. Doordat de stand van het grondwater in en rond de gebieden te laag is, kampen ze allebei ook met verdroging. Verder zijn er te weinig konijnen die de vegetatie kort houden en open plekken creëren. Tot slot verstoren bezoekers het leefgebied van broedvogels en zeehonden. De Ecologische Autoriteit schrijft dat voor beide gebieden beter inzicht verkregen moet worden in het functioneren van het natuursysteem op het gehele eiland, om effectievere maatregelen te kunnen treffen.

De provincie heeft eerder al maatregelen getroffen en moet daar vooral mee doorgaan, zo schrijft de Ecologische Autoriteit, maar dit is niet genoeg. Aanvullende maatregelen moeten snel uitgevoerd worden om de achteruitgang van de natuur te stoppen. Denk hierbij aan het initiëren van meer verstuivingen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van openingen in de zeereep, aan extra maatregelen om de stikstofproblemen bij de bron aan te pakken, aan het meer sturen op waar (strand)bezoekers wel of niet mogen komen en aan het verbeteren van de waterhuishouding in en om de duinen, bijvoorbeeld door grondwaterstanden te verhogen. 

In totaal beoordeelt de Ecologische Autoriteit de Natuurdoelanalyses van ruim 130 Natura 2000- gebieden in Nederland. Alle tot nu toe uitgebrachte adviezen zijn via deze pagina te vinden.