5082

Punthuizen, Dinkelland

De Ecologische Autoriteit heeft een advies uitgebracht over de beschermde natuurgebieden Dinkelland en Vecht- en Beneden-Reggegebied in Overijssel. Ondanks getroffen maatregelen verslechtert de natuur in deze gebieden. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig, met name in het watersysteem. De Ecologische Autoriteit benoemt ook aandachtspunten voor alle door de provincie Overijssel opgestelde natuurdoelanalyses.

Uit de natuurdoelanalyses van de provincie blijkt dat Dinkelland en Vecht- en Beneden-Reggegebied kampen met verdroging en te veel stikstof. Er zijn hier veel verschillende soorten natuur, zoals grasland en heide, maar de oppervlakte hiervan is beperkt. Dat geeft extra risico op verdere verslechtering van de aanwezige natuur. In de natuurdoelanalyses zijn al veel maatregelen opgenomen, maar een groot deel hiervan is nog niet uitgevoerd. 

De Ecologische Autoriteit adviseert snel te starten met het uitvoeren van maatregelen, ook buiten de natuurgebieden. Denk hierbij aan maatregelen aan het watersysteem, zoals het tegengaan van ontwatering in aangrenzende percelen en het vergroten van de overstromingsfrequentie van de graslanden. In Dinkelland kan de oeverbescherming langs de Dinkel verwijderd worden. Voor Vecht- en beneden-Reggegebied kunnen nieuwe verbindingen met nabijgelegen natuur helpen bij het behouden en uitbreiden van habitats.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels acht adviezen uitgebracht aan de provincie Overijssel. Hieruit komen overkoepelende opmerkingen en adviezen naar voren over de natuurdoelanalyses. Voor Dinkelland en Vecht- en Beneden-Reggegebied is meer informatie nodig. Hoe werkt het samenspel van bodem, water en lucht, en de wisselwerking met planten en dieren? Daarmee worden niet alleen de problemen inzichtelijk, maar ook de onderliggende oorzaken. De Ecologische Autoriteit adviseert de provincie dit verder uit te werken in een kennisprogramma.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit bracht inmiddels 40 adviezen uit over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.