ilperveld

De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses voor twee beschermde natuurgebieden in Noord-Holland: Polder Westzaan en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. De natuur in deze gebieden lijdt aan een slechte waterkwaliteit, droogte, verzuring en vermesting. De Ecologische Autoriteit adviseert om natuur en landbouw in deze gebieden beter te scheiden.

Uit de analyses van de provincie blijkt dat de natuur in Polder Westzaan en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske onder druk staat. Beide natuurgebieden zijn sterk verweven met landbouwgronden, waar mest wordt gebruikt. De waterpeilen zijn op de landbouw afgestemd, met een slechte waterkwaliteit en een te grote drooglegging van de natuur als gevolg. Ook is sprake van te veel stikstof, wat leidt tot verzuring en vermesting.

De Ecologische Autoriteit ziet dat er al verschillende (beheer-)maatregelen worden genomen. Toch zijn nieuwe, aanvullende maatregelen nodig om verslechtering te voorkomen, en voldoende herstel van de natuur te borgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van het watersysteem door het scheiden van natuur en landbouw. Maar ook het terugdringen van de stikstofdepositie en het optimaliseren van het huidige beheer. 

De Ecologische Autoriteit adviseert de provincie Noord-Holland om natuurdoelanalyses te verbeteren met aanvullende informatie, zodat goede besluiten genomen kunnen worden in het gebiedsprogramma. Tegelijk moet niet gewacht worden met maatregelen tot alle kennis compleet is. Een aantal knelpunten en oorzaken is duidelijk. De Ecologische Autoriteit adviseert om daar nu al tot actie over te gaan.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 42 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.