5125mm

In en rond de natuurgebieden Landgoederen Brummen en Stelkampsveld zijn al goede maatregelen uitgevoerd om de natuur te herstellen en uit te breiden. Hoewel er veel informatie is over de natuur in deze gebieden, is onzeker of de maatregelen voldoende zijn. De Ecologische Autoriteit adviseert de provincie Gelderland om de bestaande kennis beter te benutten in de natuurdoelanalyses voor beide gebieden. Dan wordt duidelijk hoe de natuur er echt voor staat, hoe effectief de maatregelen zijn en of de natuurdoelen binnen bereik zijn.

Natura 2000-gebieden Landgoederen Brummen en Stelkampsveld liggen in Gelderland. Landgoederen Brummen bestaat uit de deelgebieden Landgoed Voorstonden en Leusveld, Hiemberg en de Empese en Tondense Heide. Deze liggen op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal. Het Stelkampsveld is een voorbeeld van het Achterhoekse kampenlandschap. Kenmerkend hier is de kleinschalige afwisseling van essen, graslanden, heide en hoeven.

In beide gebieden is de stikstofbelasting jarenlang te hoog geweest. Andere knelpunten vormen het gebrek aan verbindingen met omliggende natuurgebieden, en de hoeveelheid en kwaliteit van het water. Deze knelpunten staan goed beschreven in de natuurdoelanalyses van de provincie en de nieuwe beheerplannen voor beide gebieden.

Ondanks de knelpunten concludeert de provincie dat verslechtering in de gebieden voor een aantal natuurtypen uitgesloten is. De Ecologische Autoriteit deelt die conclusie niet. Ze waardeert de inspanningen van de provincie, het waterschap en de beheerders om de natuur in beide gebieden te behouden en verbeteren. Onzeker is echter of deze inspanningen voldoende zijn. Ze adviseert om het effect en de prioriteit van de genomen en geplande maatregelen beter te beschrijven, meer gebruik te maken van beschikbare gegevens en rekening te houden met klimaatverandering die vermoedelijk tot meer en langdurigere droge periodes gaat leiden. Dan ontstaat een beter beeld van de ontwikkeling van de natuur in de gebieden en de kansen en risico’s. Ook biedt de natuurdoelanalyse dan een betere basis voor het opstellen van het provinciale gebiedsprogramma.

De Ecologische Autoriteit ziet mogelijkheden voor natuurherstel. Het verminderen van stikstofneerslag is in beide gebieden noodzakelijk. Ook het verbeteren van verbindingen met omliggende natuurgebieden, de waterkwaliteit en de hoeveelheid water is essentieel. Voor Stelkampsveld gaat het met name om het verbeteren van de regionale grondwaterstanden. Voor Landgoederen Brummen zijn extra inspanningen nodig binnen het gebied. Het advies is om hier snel mee te starten en goed in de gaten te houden hoe de natuur zich ontwikkelt. De natuurdoelanalyse vormt hiervoor de basis.

De Ecologische Autoriteit bracht tot nu toe over 109 gebieden advies uit. In totaal worden ruim 130 natuurdoelanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.