nieuwbericht ulvenhoutse bos

De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over twee beschermde Noord-Brabantse natuurgebieden: Ulvenhoutse Bos en Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen. De natuur staat hier onder druk, waarbij verslechtering is opgetreden en grote risico’s bestaan op verdere achteruitgang. Het is van groot belang dat snel maatregelen worden genomen om stikstof en verdroging tegen te gaan, en de waterkwaliteit te verbeteren. Meer inzicht in het functioneren van het (grond)watersysteem helpt daarbij.

Het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen is een groot stuifzandgebied omringd door uitgestrekte bossen en omvat ook De Brand, dat bestaat uit vochtige graslanden en hakhoutbossen. De Leemkuilen zijn ontstaan door winning van leem en zand, en bestaan nu uit diepe plassen. Het Ulvenhoutse Bos is een oud bos dat teruggaat tot mogelijk voor 1750 en vroeger regelmatig overstroomde. Om het natte bos beter te kunnen gebruiken als hakhoutbos is het watersysteem een aantal keer ingrijpend aangepast. Zo zijn watergangen verdiept en gedeeltelijk opnieuw gegraven.

Naast stikstof en verdroging heeft de natuur ook last van de vele recreanten en van oprukkende exotische plantensoorten. De oorzaken van de problemen liggen voor een deel in de omgeving van de natuurgebieden. De natuur is in deze gebieden sterk afhankelijk van voldoende en schoon water. De natuurbeheerders doen hun best de natuur in het gebied zo goed mogelijk te beheren. Toch zijn extra maatregelen nodig voor herstel en om te voorkomen dat het gebied verder verslechtert. 

De Ecologische Autoriteit adviseert de provincie Noord-Brabant om zich verder te verdiepen in het (grond)watersysteem van beide Natura 2000-gebieden en de natuurdoelanalyses aan te vullen met informatie hierover. Dat is nodig om goed onderbouwde maatregelen te kunnen nemen. Het is belangrijk om daarbij ook naar de omgeving van de gebieden te kijken. Op basis van inzicht in het samenhangend functioneren van het totale gebied kan worden bepaald wat effectieve maatregelen zijn. Tegelijk moet niet gewacht worden met maatregelen tot alle kennis compleet is. Een aantal knelpunten en oorzaken zijn duidelijk. De Ecologische Autoriteit adviseert om daar snel tot actie over te gaan.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 62 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Overijssel, Drenthe en Friesland. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.