springendal

De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses voor Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Springendal & Dal van de Mosbeek. De stikstofbelasting in deze Natura 2000-gebieden in Overijssel is te hoog. Daarnaast vormen verdroging, beperkte beschikbaarheid van schoon water en de geïsoleerde ligging een risico. Voor herstel op de lange termijn is meer inzicht nodig in het functioneren van de natuurgebieden, vooral van het watersysteem. Verder zijn aanvullende maatregelen nodig, waarbij ook de omgeving wordt betrokken.

Het gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld ligt tussen de stroomgebieden van de Vecht en de Dinkel, direct tegen de Duitse grens aan. Het is onderdeel van de hogere zandgronden in Overijssel. Het gebied Springendal & Dal van de Mosbeek is gelegen op en langs de stuwwal van Ootmarsum. Beide Natura 2000-gebieden kennen een variatie aan bos, vennen, graslanden en heideterrein. 

De natuur in deze gebieden staat onder druk door te weinig aanvoer van water van goede kwaliteit, verdroging, versnippering en te veel stikstofneerslag. Bergvennen heeft bovendien last van ganzen en Brecklenkampse Veld van bosvorming. Door de afstroming van water vanuit omringende gebieden, vormt erosie voor Springendal & Dal van de Mosbeek een risico. Uit de natuurdoelanalyses en uit andere literatuur wordt duidelijk dat een groot deel van de natuur in deze gebieden in de afgelopen decennia achteruitgegaan is. De natuurdoelanalyses bevatten echter te weinig informatie om te kunnen beoordelen hoevéél natuur er precies is achteruitgegaan. 

Het huidige maatregelenpakket in de natuurdoelanalyses is onvoldoende om verslechtering te voorkomen en om de natuurdoelen te halen. Niet alle potentiële maatregelen worden nu beschreven. Door zowel binnen als rondom de gebieden alle mogelijke maatregelen in beeld te brengen, ontstaat meer inzicht in het functioneren van de gebieden, met name in het watersysteem. Maar wacht niet met maatregelen tot alle kennis compleet is. Een aantal knelpunten en oorzaken is nu al duidelijk. Het is belangrijk om snel maatregelen te nemen om de stikstofdepositie te verlagen en het waterpeil en de grondwaterstanden in de omgeving te verhogen, zo luidt het advies. 

Over de Ecologische Autoriteit

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of alle beschikbare en juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen waarin zij per Natura 2000-gebied laten zien of de natuurdoelen met de huidige maatregelen worden gehaald of dat er meer nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit bracht tot nu toe over 85 gebieden advies uit. In totaal worden ruim 130 natuurdoelanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.