5104

De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses voor de natuurgebieden Bargerveen en Witterveld in Drenthe. Ondanks dat deze natuurgebieden niet met elkaar verbonden zijn, tonen ze veel overeenkomsten. Beide gebieden hebben veel last van droogte, vermesting en verzuring. De Ecologische Autoriteit adviseert onder meer om het ondergronds weglekken van water naar omliggende gebieden zoveel mogelijk te beperken, en de stikstofdepositie naar beneden te brengen.

Uit de analyses blijkt dat de natuur in deze gebieden onder druk staat. Dat is in het gebied onder meer te zien aan de droogte en sterk woekerende grassen en boompjes. Voor het gebied kenmerkende soorten hebben daar last van. De Ecologische Autoriteit ziet dat er al verschillende beheermaatregelen genomen worden om de vergrassing en verbossing tegen te gaan. Denk aan begrazing, maaien en het verwijderen van opslag van bomen.

Om de natuurdoelen te halen is het nodig om ook te zorgen dat het waterpeil hoog en stabiel genoeg is, en dat de stikstofdepositie naar beneden gaat. Droogte kan voorkomen worden door te zorgen dat er minder water weglekt naar omliggende gebieden. Hiervoor is het onder andere nodig om een ‘lek’ aan de oostkant van het Bargerveen op de grens met Duitsland dicht te maken.

De Ecologische Autoriteit adviseert de natuurdoelanalyses te verbeteren met aanvullende informatie zodat goede besluiten genomen kunnen worden in het gebiedsprogramma. Nader onderzoek is nodig naar waar in het gebied de grootste kansen liggen voor hoogveenontwikkeling. Ook moet de provincie laten onderzoeken hoe het gebied natter gemaakt kan worden en tegelijk beter geschikt is als leefgebied voor broedvogels. Ondertussen moet niet gewacht worden met maatregelen tot alle kennis compleet is. Een aantal knelpunten en oorzaken is duidelijk. De Ecologische Autoriteit adviseert om daar nu al tot actie over te gaan.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 53 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Overijssel en Drenthe. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.