5035

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

De Ecologische Autoriteit heeft drie adviezen uitgebracht, over de natuurdoelanalyses van de Noord-Brabantse natuurgebieden Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux, Kempenland-West en Regte Heide & Riels Laag. De natuur staat er onder druk, verslechtering kan niet worden uitgesloten en met bestaande en geplande maatregelen worden de natuurdoelen niet gehaald. De Ecologische Autoriteit adviseert om voor maatregelen ook te kijken naar de omgeving van de gebieden. Belangrijke drukfactoren liggen namelijk vooral buiten het gebied, zoals grondwateronttrekking en te veel stikstofneerslag. 

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten NDA’s opstellen, waarin zij onderbouwen wat er in een gebied nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s. 

De opgestelde natuurdoelanalyses laten zien dat het overgrote deel van de natuur in deze drie gebieden onder druk staat vanwege verdroging, te veel stikstofneerslag en vermesting van het grond- en oppervlaktewater. Ook heeft de natuur er last van invasieve exoten, te veel recreatie en versnippering. Grondwateronttrekkingen in én rond de stroomgebieden zijn een belangrijke oorzaak van de verdroging. De Ecologische Autoriteit ziet dat er al veel maatregelen genomen worden in de gebieden, maar ook dat nieuwe, aanvullende maatregelen nodig zijn voor voldoende herstel van natuur. 

De natuurdoelanalyses maken goed gebruik van informatie uit verschillende onderzoeksrapporten. De analyses beschrijven veel concrete maatregelen en geven een doorkijk naar nog te nemen maatregelen. De Ecologische Autoriteit constateert echter ook dat beter inzicht nodig is in hoe de natuurgebieden samenhangen met de omliggende gebieden. Waar bij het huidige beheer met name binnen het gebied wordt gekeken, hebben veel drukfactoren oorzaken buiten het natuurgebied zelf. In de analyses ontbreken bovendien duidelijke prioriteiten in de te nemen maatregelen. De Ecologische Autoriteit adviseert om maatregelen waarvan zeker is dat ze nodig en effectief zijn snel uit te voeren. 

De Ecologische Autoriteit bracht inmiddels 34 adviezen uit over NDA’s voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In totaal worden 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina