5073

Engbertsdijksvenen

De Ecologische Autoriteit heeft een advies uitgebracht over de beschermde natuurgebieden Wierdense Veld en Engbertsdijksvenen in Overijssel. Ondanks getroffen maatregelen verslechtert de natuur in deze gebieden. Daarom zijn met spoed aanvullende maatregelen nodig, met name voor het herstel en de uitbreiding van het hoogveen. De Ecologische Autoriteit benoemt ook aandachtspunten voor alle door de provincie Overijssel opgestelde natuurdoelanalyses.

Uit de natuurdoelanalyses van de provincie blijkt dat Wierdense Veld en Engbertsdijksvenen kampen met verdroging en te veel stikstof. In de natuurdoelanalyses zijn al veel maatregelen opgenomen, maar een groot deel hiervan is nog niet uitgevoerd. Gezien de verslechtering van het hoogveen benadrukt de Ecologische Autoriteit met klem niet langer te wachten met het uitvoeren van maatregelen, óók buiten de natuurgebieden. Denk hierbij aan maatregelen aan het watersysteem, of minder bemesting van aangrenzende percelen. Nieuwe verbindingen met nabijgelegen natuur kunnen ook helpen bij het herstel van het hoogveen.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels acht adviezen uitgebracht aan de provincie Overijssel. Hieruit komen overkoepelende opmerkingen en adviezen naar voren over de natuurdoelanalyses. Voor Wierdense Veld en Engbertsdijksvenen is meer informatie nodig. Hoe werkt het samenspel van bodem, water en lucht, en de wisselwerking met planten en dieren? Daarmee worden niet alleen de problemen inzichtelijk, maar ook de onderliggende oorzaken. Denk bijvoorbeeld aan waterwinning als oorzaak voor de verdroging. De Ecologische Autoriteit adviseert de provincie dit verder uit te werken in een kennisprogramma.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit bracht inmiddels 40 adviezen uit over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.