5103

De Ecologische Autoriteit heeft een advies uitgebracht over het beschermde natuurgebied Zwin & Kievittepolder. De natuurdoelanalyse van het gebied, die door de provincie Zeeland is opgesteld, behoeft aanscherping. De analyse gaat alleen over het Nederlandse deel van het gebied, terwijl de slufter (het Zwin) grotendeels in België ligt. De beoogde natuurtypen ontstaan nu eens in Nederland, dan weer in België. Deze dynamiek krijgt nu nog onvoldoende aandacht in de analyse. Daardoor komen niet de juiste maatregelen in beeld om de natuur in het hele gebied te herstellen.

Uit de natuurdoelanalyse blijkt dat de natuur zich in de afgelopen jaren wisselend heeft ontwikkeld. Vooral de buitendijkse natuurdoelen zijn binnen bereik. Dit houdt bijvoorbeeld verband met de recente uitbreiding van het Zwin van 120 hectare, waarvan 10 hectare in Nederland. Binnendijks is het beeld wisselend. Verdroging, recreatie en invasieve exoten zoals ‘rimpelroos’ en de ‘watercrassula’ bedreigen de beschermde natuur.

De Ecologische Autoriteit ziet hoe de natuurbeheerder, ondanks die bedreigingen, zijn best doet de natuur in het gebied zo goed mogelijk tracht te beschermen. Om te voorkomen dat het gebied verder verslechtert, is wel meer informatie nodig: waar vindt de verstoring door recreatie precies plaats, hoeveel verstuiving van zand is er nu al in de duinen, wat is de rol van stikstof? Voor het kiezen van de juiste natuurmaatregelen moet de provincie bovendien haar blik over de landsgrenzen heen richten. De natuur in dit gebied houdt zich niet aan die grenzen. Samenwerking met België is nodig om het totale systeem in beeld te krijgen en om de juiste maatregelen in te zetten voor natuurherstel.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s. 

De Ecologische Autoriteit bracht inmiddels 36 adviezen uit over NDA’s voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.