shutterstock_1902867235

Natuurdoelanalyses (NDA’s) zijn een nieuw instrument. Zij vormen de basis voor herstelmaatregelen van beschermde Natura 2000-gebieden voor de gebiedsprogramma’s in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De Ecologische Autoriteit en de toetsing van de analyses zijn ook nieuw. Daarom wil de Ecologische Autoriteit samen met de partijen die NDA’s opstellen ontdekken wat een goede NDA eigenlijk is en hoe deze het beste op te stellen en te toetsen is. Om zo snel mogelijk te kunnen leren, is er nu een pilot gestart met de toetsing van Natuurdoelanalyses.

Voor de NDA’s hebben de Rijksoverheid en het Interprovinciaal Overleg (IPO) een handreiking opgesteld. Daarin staat de minimale lijn voor een goede Natuurdoelanalyse en hoe je om kunt gaan met eventuele knelpunten bij het maken daarvan. De Ecologische Autoriteit heeft een advies uitgebracht, waarbij bijlage 1 als aanvulling op de handreiking gelezen kan worden.

Leren en aanvullen

De handreiking en het advies beschrijven vooral technisch waaraan een NDA moet voldoen. Voor opstellers van NDA’s is het belangrijk te leren hoe zij in de praktijk een zo goed mogelijke NDA kunnen maken. De NDA moet immers een stevige grondslag worden voor gebiedsprogramma’s. En de Ecologische Autoriteit wil vooral leren hoe zij efficiënt, gedegen en consistent kan toetsen. Met de ervaringen uit de pilot zijn dus betere Natuurdoelanalyses te maken en is er sneller en gerichter een goed advies op te stellen.

Praktisch

De pilot bevat vijf Natuurdoelanalyses in een vergevorderd stadium. Liefst komen deze NDA’s uit verschillende delen van het land en gaan zij over verschillende typen landschappen. Naast de gesprekken in het kader van een ‘gewone’ toetsing bevat de pilotfase ook een open en constructief advies tussen Ecologische Autoriteit en adviesvrager. Hiermee zijn het opstellen, toetsen en toepassen van de NDA’s verder te verbeteren. Hier profiteren niet alleen de deelnemers aan de pilot van, ook partijen die in de toekomst een NDA moeten opstellen, hebben profijt van de uitkomsten van de pilot.

Verder gaat de pilot handvatten geven om goede NDA’s op te stellen. Denk aan meer gedetailleerde inhoudsvereisten en praktische tips. Bij elkaar genomen levert de pilot een antwoord op de vraag wanneer een Natuurdoelanalyse goed genoeg is om:

  • Te kunnen onderbouwen of verslechtering van natuurdoelen uit te sluiten is
  • Instandhoudingsdoelen binnen bereik blijven
  • Aanvullende maatregelen en onderzoek nodig zijn

De NDA’s die behandeld worden, zullen indien nodig na de pilot nogmaals getoetst worden. Dit zal een verkorte procedure zijn, omdat de werkgroepen die de NDA’s behandelen deze al eerder gezien en besproken hebben.

U kunt een pilottraject aanvragen via het aanvraagformulier.