5105

Het Fochteloërveen staat onder druk, doordat bijzondere planten en dieren zijn afgenomen of verdwenen. Dit hoogveengebied ligt op de grens van Drenthe en Friesland en bestaat uit een relatief jong en ondiep veenpakket. Dit kon ontstaan op de ondoorlatende ondergrond, waarop neerslag blijft staan. Het oorspronkelijke hoogveengebied is bijna helemaal afgegraven, maar er is nog een relatief grote kern met actief hoogveen. Er worden maatregelen genomen om de groei van het hoogveen te stimuleren, zoals het plaatsen van kades en het aanbrengen van stuwen om water beter vast te houden.

Uit de natuurdoelanalyse van de provincie Drenthe voor het Fochteloërveen blijkt dat de natuur onder druk staat. Bijzondere planten en dieren zijn afgenomen of verdwenen. Het gebied heeft te maken met verdroging en te veel stikstof. Er worden al goede, grootschalige maatregelen uitgevoerd om de verdroging aan te pakken, zoals het aanleggen en verbeteren van kades. Tegelijk is duidelijk dat extra maatregelen nodig zijn voor voldoende herstel van natuur en om te voorkomen dat het gebied verder verslechtert. Bijvoorbeeld maatregelen die zorgen voor minder stikstof en voor het terugdringen van de grassoort pijpenstrootje. Ook moet meer gebeuren om exotische planten te bestrijden.

Opvallend is dat er sprake is van conflicterende doelen. Een kernopgave voor het gebied is het herstel van hoogveen. Daarnaast is het gebied aangewezen voor een aantal vogelsoorten die juist zo goed in het hoogveen gedijen, omdat dit in kwaliteit is achteruitgegaan. De Ecologische Autoriteit adviseert vol in te zetten op het herstel van het hoogveen en daarnaast de al ingerichte bufferzones rondom het gebied geschikt te maken voor de vogels.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 68 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Overijssel, Drenthe, Friesland en Gelderland. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.