nieuwsbericht 5055 en 5061

De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses voor de natuurgebieden Noordhollands Duinreservaat en Schoorlse Duinen. De natuur in deze gebieden heeft onder andere last van een grote toename van zwarte den en Amerikaanse vogelkers en van een verminderde winddynamiek waardoor het zand onvoldoende kan stuiven. De Ecologische Autoriteit adviseert onder meer om maatregelen te nemen om deze drukfactoren weg te nemen.

Uit de eerste analyses blijkt dat de natuur in deze gebieden onder druk staat. In beide natuurgebieden is de winddynamiek sinds het einde van de 19e eeuw afgenomen. Dat komt door de aanplant van dennenbossen en helmgras, maar ook door de hoge en gesloten dijkvormige duinenrij langs de zee. Daardoor kan het zand onvoldoende stuiven en is de natuurlijke ontwikkeling van de duinen, met de bijbehorende variatie in planten, afgenomen. Verder bedreigen de uitheemse planten ‘zwarte den’ en ‘Amerikaanse vogelkers’ de beschermde natuur.

De Ecologische Autoriteit ziet dat er al verschillende (beheer)maatregelen genomen worden, maar ook dat nieuwe, aanvullende maatregelen nodig zijn om verslechtering te voorkomen, en voor voldoende herstel van de natuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bevorderen van verstuiving, het bestrijden van exoten en het terugdringen van stikstofbelasting.

De Ecologische Autoriteit adviseert verder de natuurdoelanalyses te verbeteren met aanvullende informatie zodat goede besluiten genomen kunnen worden in het gebiedsprogramma. Tegelijk moet niet gewacht worden met maatregelen tot alle kennis compleet is. Een aantal knelpunten en oorzaken zijn duidelijk. De Ecologische Autoriteit adviseert om daar nu al tot actie over te gaan.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 51 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.