5022

De Ecologische Autoriteit heeft een advies uitgebracht over de natuurdoelanalyse van Natura 2000-gebied de Zeldersche Driessen in de provincie Limburg. De analyse geeft globaal een goed overzicht van hoe het natuurgebied in elkaar zit en welke natuurwaarden er zijn, en beschrijft een aantal goede maatregelen. Om de gestelde natuurdoelen te halen zijn echter aanvullende maatregelen nodig, zoals slimmer begrazen en maaien en het beter verbinden van het gebied met de natuur in de omgeving. Ook is het nodig dat de depositie van stikstof naar beneden gaat in het gebied.

Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen. In deze analyses onderbouwen zij wat er in een gebied nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in de provinciale gebiedsprogramma’s. De minister voor Natuur en Stikstof heeft de Ecologische Autoriteit ingesteld om te beoordelen of de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur, zoals de Natura-2000 gebieden.

Uit de nu beoordeelde natuurdoelanalyse blijkt dat de natuur in de Zeldersche Driessen onder druk staat. Zo is in het gebied te zien dat bomen slecht groeien of zelfs sterven, en dat mossen en grassen bijzondere (bloeiende) plantensoorten verdringen. Het gebied heeft te maken met verschillende zogenaamde ‘drukfactoren’ zoals droogte, versnippering van natuur en te veel stikstof. Vroeger trad de Niers vaker uit haar oever, maar door beheersing van het waterpeil in deze rivier komt dat nu niet meer voor. De bodem is in kwaliteit achteruitgegaan door belasting met stikstof en het gebrek aan vers zand door overstromingen.

De Ecologische Autoriteit ziet dat er al veel maatregelen genomen worden in het gebied, maar ook dat er kansen liggen voor nieuwe, aanvullende maatregelen. Met meer kennis van de specifieke situatie van de bodem in het gebied op dit moment, is slimmer beheer door begrazen en maaien mogelijk. De natuurwaarden binnen het gebied kunnen uitgebreid worden. Ook ziet de Ecologische Autoriteit kansen om het gebied beter te verbinden met de natuur in de omgeving. Bijvoorbeeld via de natuur van het Natuur Netwerk Nederland in het dal van de Niers, met het Natura 2000-gebied de Oeffelter Meent aan de overkant van de Maas in Brabant. Deze maatregelen zijn nodig om de doelen van het gebied te halen.

Eerder al adviseerde de Ecologische Autoriteit over twee andere gebieden in de provincie Limburg. In de komende periode worden in totaal 130 gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.