shutterstock_2285978341

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over de natuurdoelanalyse (NDA) van het natuurgebied Oeffelter Meent in Noord-Brabant. De analyse geeft een goed globaal overzicht van de staat van de natuur in het gebied en beschrijft een groot aantal goede maatregelen om die te verbeteren en de verbinding met andere natuur te versterken. De Ecologische Autoriteit geeft handvatten om dit nog beter te doen - zodat het halen van de natuurdoelen dichterbij komt - met slimmer beheer, met ontwikkeling van natuur in en om het gebied en door verbinding met Natuur Netwerk Brabant.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen wat er in een gebied nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s. 

De opgestelde analyse voor Oeffelter Meent laat zien dat de natuur in dit gebied onder druk staat. Zo is in het gebied te zien dat mossen en grassen bijzondere (bloeiende) plantensoorten verdringen. De bodem is in kwaliteit achteruitgegaan door belasting met stikstof en gebrek aan aanvoer van vers zand bij overstromingen. De NDA beschrijft terecht dat maatregelen om de stikstofbelasting terug te dringen nodig zijn. Verder heeft Oeffelter Meent te maken met verschillende andere ‘drukfactoren’ zoals droogte, versnippering van natuur en een geïsoleerde ligging. De NDA beschrijft veel maatregelen die kunnen helpen de natuur in en rond het gebied te versterken, ook door verbindingen aan te leggen met natuur in de omgeving, zoals andere populaties van de kamsalamander.

De Ecologische Autoriteit ziet naast deze goede maatregelen kansen voor aanvullende ingrepen. De natuurwaarden binnen het gebied kunnen verbeterd en uitgebreid worden met slim maaibeheer, zoals in een onderzoek uit 2018 al beschreven is. Met meer kennis van de kwaliteit en de hoeveelheid grondwater zijn wellicht ook maatregelen mogelijk die bijdragen aan de kwaliteit van de bodem. De Ecologische Autoriteit onderschrijft de kansen die de opstellers van de NDA zien om het gebied beter te verbinden met de natuur in de omgeving. Dit mag naar oordeel van de Ecologische Autoriteit wel uitgebreider, door expliciet aan te sluiten bij de natuur van het goed ontwikkelde Natuur Netwerk Nederland in Noord-Brabant zelf. Ook liggen er kansen in het dal van de Niers voor verbinding met het Natura 2000-gebied de Zeldersche Driessen, aan de overkant van de Maas in Limburg.

Kortgeleden bracht de Autoriteit al adviezen uit over natuurdoelanalyses voor gebieden in Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In de komende periode worden in totaal 130 gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.