5032

De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses voor twee beschermde natuurgebieden in Noord-Brabant en Limburg: de Groote Peel en de Deurnsche Peel & Mariapeel. Voor ‘De Pelen’ beschrijft de provincie grote knelpunten, zoals droogte en te veel stikstof. Aanvullende maatregelen zijn ook daar hard nodig, adviseert de Ecologische Autoriteit.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen wat er in een gebied nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De natuur in de Groote Peel en de Deurnsche Peel & Mariapeel staat onder zware druk. Voor een aantal vissen en vogels is het beeld nog positief, maar voor hoogveen en heide is het risico op verdere verslechtering zeer hoog. De hoeveelheid stikstof die er neerslaat is ongeveer drie keer meer dan hoogveen aankan. Ook de heide in het gebied lijdt onder stikstof. De grond in de gebieden is daarnaast veel te droog voor het hoogveen. Stabielere en hogere grondwaterstanden zijn nodig. Dat is een grote uitdaging, want klimaatverandering veroorzaakt nog drogere zomers.

De provincies constateren dat ze niet alleen in de gebieden zelf, maar ook daarbuiten moeten kijken naar maatregelen om de natuurdoelen te halen. De Ecologische Autoriteit kan zich op dit punt goed vinden in de natuurdoelanalyses. Ze ziet ook dat de provincies samen met beheerders al veel investeren in het verbeteren van de hydrologische situatie. In de Groote Peel worden bijvoorbeeld ‘lekken’ gedicht, waardoor de waterstand stabieler blijft. En westelijk van de Deurnsche Peel & Mariapeel is het plan ‘Leegveld’ gerealiseerd waardoor er al een grotere waterbuffer is.

Ondanks de goede maatregelen zijn meer inspanningen nodig om de natuurdoelen te halen. Het is belangrijk om dit op basis van de juiste informatie te doen. De Ecologische Autoriteit ziet dat de provincies nu nog geen volledig beeld van de knelpunten in de gebieden hebben. Een preciezer beeld van de vegetatie, de aanwezige diersoorten, de bodem en de waterkwaliteit zal helpen om effectieve maatregelen te kiezen. Intussen kunnen de provincies al aan de slag met maatregelen waarvan zeker is dat ze goed en noodzakelijk zijn, zoals het verhogen van de dynamiek, het verbeteren van de grondwaterstanden en het terugdringen van stikstof door bronaanpak.

Kortgeleden bracht de Autoriteit al adviezen uit over natuurdoelanalyses voor gebieden in Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In de komende periode worden in totaal 130 gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.