5062

De Ecologische Autoriteit heeft twee adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses die de provincie Noord-Holland heeft opgesteld voor de Natura 2000-gebieden Duinen Den Helder-Callantsoog en Zwanenwater & Pettemerduinen. De stikstofbelasting in deze gebieden in Noord-Holland is te hoog. Daarnaast vormen gebrek aan zandverstuivingen sterk verminderde konijnenbegrazing en oprukken van invasieve plantensoorten een risico. Zonder extra ingrepen zal de natuur in beide gebieden achteruitgaan. Voor herstel op de lange termijn is meer inzicht nodig in het gebied en de ecologische condities die een voorwaarde zijn om doelen te bereiken. Verder zijn aanvullende maatregelen in en om de twee natuurgebieden noodzakelijk. 

Inzicht in ecologisch functioneren van beide gebieden incompleet 

Het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog bestaat van noord naar zuid uit de Grafelijkheidsduinen, de Donkere Duinen, de Noordduinen (de strook tussen Den Helder-Callantsoog), enkele nollenterreintjes en het Kooibosch ten oosten van Callantsoog. Het gebied Zwanenwater & Pettemerduinen strekt zich uit ten zuiden van Callantsoog tot Petten. In beide gebieden komen afwisselend droge en open duinen, maar ook drassige valleien en duinmeertjes voor.

Naast het gebrek aan zandverstuivingen, sterk verminderde konijnenbegrazing en het oprukken van invasieve plantensoorten zijn in het Zwanenwater gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen van onbekende herkomst. Of deze ook in andere delen van deze Natura 2000-gebieden aanwezig zijn is onbekend. Daardoor is niet uit te sluiten dat er verslechtering van natuur kan optreden. De natuurdoelanalyse bevat echter te weinig informatie om te kunnen beoordelen of en hoevéél natuur achteruit is gegaan. Om inzicht te krijgen in het ecologisch functioneren van deze gebieden adviseert de Ecologische Autoriteit een Landschaps Ecologische Analyse op (LESA) op te stellen. 

Aanvullende maatregelen nodig binnen én buiten de natuurgebieden

In de huidige natuurdoelanalyse zijn overwegend maatregelen beschreven binnen de begrenzing van de natuurgebieden. De Ecologische Autoriteit adviseert om alle mogelijke maatregelen zowel binnen als buiten het gebied in beeld brengen. Daarvoor kan bestaande en nog te verzamelen natuurinformatie beter worden benut. Naast maatregelen om stikstofdepositie te verlagen zijn het bevorderen van verstuivingsdynamiek, (intensiever) bestrijden van invasieve plantensoorten en bufferzones om de harde scheiding tussen droge duinen en natte (landbouw)gebieden te verminderen. Ondersteun het onderzoek door het waterschap naar de herkomst van aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen in Zwanenwater en de mogelijke verdere verspreiding hiervan in andere delen van de natuurgebieden. 

De Ecologische Autoriteit heeft over 89 gebieden advies uitgebracht. In totaal worden ruim 130 natuurdoelanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.