5027

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over de natuurdoelanalyse voor beschermd natuurgebied de Biesbosch. Voor de Biesbosch ziet de Ecologische Autoriteit een goed perspectief wanneer maatregelen worden genomen om de dynamiek te vergroten. De Ecologische Autoriteit adviseert tegelijk om de onderbouwing verder aan te vullen met belangrijke informatie.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen wat er in een gebied nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Biesbosch is een grootschalig natuurgebied van nationale en internationale betekenis. De zoete getijdenatuur is zelfs uniek in Europa. Van oorsprong is de Biesbosch een zeer dynamisch gebied, waarin rivierligging en overgangen van land naar water steeds veranderen. Door het sluiten van de zeegaten in het kader van de Deltawerken is de dynamiek fors afgenomen, maar daarna zijn ook ingrepen gedaan om die deels terug te brengen - met goede resultaten. Door het gebrek aan dynamiek, in combinatie met andere drukfactoren zoals slechte waterkwaliteit en recreatie, staan diverse doelsoorten onder druk. Voor vijf van de negen habitats waarvoor de Biesbosch is aangewezen en voor 12 van de 44 soorten worden de doelen niet gehaald met het bestaande pakket van maatregelen.

De opstellers van de natuurdoelanalyse zien goede kansen voor maatregelen om de dynamiek verder te verbeteren. Daarmee kunnen veel natuurdoelen binnen bereik komen. De Ecologische Autoriteit adviseert om hier snel mee aan de slag te gaan. Tegelijk is het advies om de onderbouwing verder aan te vullen met belangrijke informatie, bijvoorbeeld over de hydrologische sleutelfactoren voor het gebied.

De dynamische kenmerken van het gebied verhouden zich bovendien niet altijd goed tot de statische aanwijzing van Natura 2000-gebieden. Zo ziet de Ecologische Autoriteit dat aan de oostkant van het gebied nieuwe kwalificerende natuur aanwezig is of met relatief weinig inspanning kan ontstaan. Door dit gebied bij de Biesbosch te betrekken, kan het natuurgebied zich beter handhaven in oppervlakte en kwaliteit, worden de doelen makkelijker gehaald en is het ook beter bestand tegen klimaatverandering.

Kortgeleden bracht de Autoriteit al adviezen uit over natuurdoelanalyses voor gebieden in Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In de komende periode worden in totaal 130 gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.